TRAINING
BOEKEN
MENU

Klachtenprocedure

 
Procedure klachtenbehandeling Sermon Movement Center B.V.

Sermon Movement Center B.V probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Sermon Movement Center B.V. deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Sermon Movement Center B.V en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

 

Het indienen van een klacht

Dien je klacht zo spoedig mogelijk per e-mail in via: info@sermonmovementcenter.nl                                                                    De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de training die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

 

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Sermon Movement Center B.V registreert de klacht en je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Je klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door een medewerker, die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid betrokken was .
Tijdens de behandeling van de klacht zoeken we afstemming met degene die vanuit Sermon Movement Center B.V betrokken is bij de klacht.
Hierna wordt een beslissing genomen over je klacht en hierover word je geïnformeerd.
Een klacht wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan word je hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we samen niet tot een oplossing van de klacht kunnen komen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is dan bindend voor beide partijen. Een afgehandelde klacht wordt door ons gedurende 1 jaar bewaard.
 

Niet in behandeling nemen van een klacht

Sermon Movement Center B.V. hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Sermon Movement Center B.V. hoeft je klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

 

Inwerkingtreding

Deze klachtbehandeling treedt in werking op 1 maart 2022, alle binnen Sermon Movement Center B.V, geldende betreffende richtlijnen voor de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken.

 

Sermon Movement Center B.V is via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.          Klachten van zakelijke klanten worden behandeld door de Commissie Kwaliteitshandhaving van de NRTO


Zwolle, 1 maart 2022
Directie Sermon Movement Center B.V.